RODZAJE ATAKÓW

USHIRO KATATE TORI KUBI SHIME SHOMEN UCHI YOKOMEN UCHI TSUKI (CHUDAN) MAE GERI (CHUDAN) MAWASHI GERI (GEDAN)
SODE TORI KATA TORI
USHIRO HIJI TORI KATATE RYOTE TORI
USHIRO TORI USHIRO KUBI SHIME
RYOKATA TORI USHIRO TEKUBI TORI
USHIRO RYOKATA TORI KATATE TORI GYAKU HANMI KATATE TORI AI HANMI RYOTE TORI